právní ujednání

Podmínky tarifních účtů

Smluvní podmínky k provozu tarifních účtů služby digimadi

Základní ustanovení

 1. Tyto Smluvní podmínky tarifních účtů služby DIGIMADI (dále jen "Tarifní podmínky") jsou součástí „Všeobecných smluvních podmínek služeb společnosti digimadi people s.r.o.“ (dále jen "VOP").
 2. Použití těchto Tarifních podmínek má přednost před použitím VOP.
 3. Provoz tarifního účtu služby digimadi obsahuje firemní aplikace, redakční systém, aplikace pro on-line nakupování (e-shop) a datový cloud digimadi (dále jen "služba digimadi").
 4. Přístupové údaje (přihlašovací jména a hesla) jsou při zřízení služby zasílány na e-mailovou adresu Zákazníka, uvedenou u služby v údajích o odběrateli. Při zapomenutí hesla není možné heslo Zákazníkovi znovu zaslat, protože si je Provozovatel z bezpečnostních důvodů ve svých databázích neeviduje. V takovém případě si musí zákazník nastavit nové heslo na stránkách Provozovatele nebo zasláním autorizované žádosti kontaktním formulářem.
 5. Základní funkce jednotlivých aplikací jsou popsány v Nákupním centru, které je dostupné po přihlášení Zákazníka do služby digimadi . Zákazníkovi je s touto funkcionalitou obeznámen a svým užíváním souhlasí s formou a rozsahem jejich poskytnutí.
 6. Firemní aplikace je pronájem aplikací informačního systému, které jsou určeny pro provoz, správu a evidenci podnikání.
 7. Redakční systém je pronájem aplikací redakčního systému umožňující spravovat webové stránky Zákazníka, vytvořené prostřednictvím služby digimadi .
 8. Aplikace pro on-line nakupování je pronájem aplikací umožňující provoz a správu internetových obchodů, on-line objednávkových formulářů a dalších nástrojů umožňující prodej prostřednictvím sítě Internet.
 9. Datový cloud digimadi  je pronájem diskového prostoru pro ukládání dat Zákazníka.
 10. Smluvní vztah končí po vyčerpání předplaceného odbobí za pronájem aplikací a Provozovatel může takto vytvořený účet zrušit, nebo výrazně omezit na jeho provozu.

Firemní aplikace

 1. Při zřízení účtu jsou Zákazníkovi poskytnuty základní firemní aplikace zdarma. Konkrétně se jedná o aplikace Faktury, Adresář zákazníků, E-mailing, Pokladna, Docházka a Správa domén. Rozsah aplikací zdarma se může rozšířit a to dle uvážení Provozovatele.
 2. Provozovatel může nabídnout Zákazníkovi placené firemní aplikace, které si může Zákazník zakoupit v Nákupním centru. Nákupní centrum je dostupné po přihlášení uživatele do svého účtu.
 3. Firemní aplikace mohou být dodávány třetí stranou. Provozovatel takovéto aplikace označí ve svém popisu.

Redakční systém

 1. Součástí služby je možnost, aby si Zákazník vytvořil webové stránky prostřednictvím přednastavených webových šablon. Webové stránky si může Zákazník vytvořit pouze v případě, má-li u Provozovatele evidovanou alespoň jednu doménu, která má korektní nastavení DNS záznamů více, ve Smluvních podmínkách doménových služeb.
 2. V případě, že si Zákazník zřídí webové stránky u Provozovatele, obdrží k jejich správě aplikace redakčního systému. Základní aplikace redakčního systému jsou poskytovány zdarma. Konkrétně se jedná o aplikace Kategorie, Články a Texty. Rozsah aplikací zdarma se může rozšířit a to dle uvážení Provozovatele.
 3. V případě, že celková návštěvnost webových stránek Zákazníka přesáhne 1000 unikátních uživatelů denně, je oprávněn Prozovatel vyzvat Zákazníka k přechodu na vlastní virtuální server, který mu k tomuto účelu zprostředkuje. Pokud Zákazník výzvu odmítne, může Provozovatel provoz takových webových stránek omezit, zejména co se týče rychlosti jejich načítání a odezvy, případně jejich dostupnosti.
 4. Provozovatel může nabídnout Zákazníkovi placené firemní aplikace, které si může Zákazník zakoupit v Nákupním centru. Nákupní centrum je dostupné po přihlášení uživatele do svého účtu.
 5. Aplikace redakčního systému mohou být dodávány třetí stranou. Provozovatel takovéto aplikace označí ve svém popisu.

Aplikace pro on-line nakupování

 1. Součástí služby je možnost, aby si Zákazník vytvořil internetový obchod prostřednictvím přednastavených webových šablon. Internetový obchod si může Zákazník vytvořit pouze v případě, má-li u Provozovatele evidovanou alespoň jednu doménu, která má korektní nastavení DNS záznamů, více ve Smluvních podmínkách doménových služeb.
 2. V případě, že si Zákazník zřídí internetový obchod u Provozovatele, obdrží k jejich správě aplikace pro on-line nakupování. Základní aplikace pro on-line nakupování jsou poskytovány zdarma. Konkrétně se jedná o aplikace Kategorie, Články, Texty, Produkty, Objednávky. Rozsah aplikací zdarma se může rozšířit a to dle uvážení Provozovatele.
 3. V případě, že celková návštěvnost internetových obchodů Zákazníka přesáhne 1000 unikátních uživatelů denně, je oprávněn Prozovatel vyzvat Zákazníka k přechodu na vlastní virtuální server, který mu k tomuto účelu zprostředkuje. Pokud Zákazník výzvu odmítne, může Provozovatel provoz takových webových stránek omezit, zejména co se týče rychlosti jejich načítání a odezvy, případně jejich dostupnosti.
 4. Provozovatel může nabídnout Zákazníkovi placené pro on-line nakupování, které si může Zákazník zakoupit v Nákupním centru. Nákupní centrum je dostupné po přihlášení uživatele do svého účtu.
 5. Aplikace pro on-line nakupování mohou být dodávány třetí stranou. Provozovatel takovéto aplikace označí ve svém popisu.

Datový cloud digimadi  - diskový prostor

 1. Diskový prostor je určen pouze pro vlastní potřebu Zákazníka. Nesmí být využíván k veřejnému ukládání, sdílení či stahování souborů. Zákazníkovi je především zakázáno veřejně uvádět přístupové údaje do prostoru či odkazy na soubory v tomto diskovém prostoru.
 2. Součástí služby Datového cloudu digimadi  nejsou žádné skriptovací ani programovací technologie. Jedná se o pouhé statické umístění souborů do pronajatého diskového prostoru.
 3. Diskový prostor má pevně danou velikost, kterou může zákazník navyšovat. Do tohoto prostoru se započítává vše, co Zákazník do diskového prostoru umístí, včetně případných dalších dat a souborů, která jsou k provozu služby nutné. Pokud je celkový prostor či max. počet souborů vyčerpán, není Zákazníkovi umožněno nahrávat další soubory.
 4. Snížení diskového prostoru není možné, pokud data Zákazníka jsou v součtu vyšší než požadovaná nižší velikost diskového prostoru. V takovém případě musí Zákazník nejprve data v diskovém prostoru smazat a poté zažádat o jeho snížení.
 5. Diskový prostor smí být využit pouze pro umístění dat, která nejsou v rozporu s kapitolou „Vyloučení z provozu“ všeobecných smluvních podmínek.
 6. Služba Datový cloud digimadi je provozována na sdílených serverech a diskových polích, tj. na takových, kde se nachází zároveň služby pro více zákazníků. Může tak docházet ke zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu většího vytížení serveru či diskových polí jinými zákazníky. Provozovatel rychlost těchto služeb nijak negarantuje.
 7. Data na diskovém prostoru nejsou Provozovatelem zálohována, pokud není dohodnuto jinak. Zákazník je povinen zálohu dat provádět sám svými prostředky.
 8. Data na diskovém prostoru nejsou Provozovatelem šifrována. Pokud si chce Zákazník ukládat citlivá data, doporučujeme je před přenosem do diskového prostoru zašifrovat.
 9. Poskytovatel nabízí pouze obecné informace a návody ke způsobu připojení diskového prostoru k počítači klienta. Konfigurace klientské části a řešení případných potíží spojení, které nejsou způsobeny Provozovatelem, jsou plně v režii Zákazníka.
 10. Zákazník u zkušebního účtu získává zdarma 100 MB na diskovém prostoru v datovém cloudu digimadi . Při pozastavení či zrušení příslušné účtu zákazníka je také pozastavena či zrušena odpovídající služba Datový cloud digimadi (včetně případného úplného smazání dat na diskovém prostoru bez možnosti jejich následné obnovy).

Vyúčtování a platby

 1. Provoz tarifních účtů digimadi se hradí formou předplatného podle aktuálního ceníku, který je zveřejněn na stránkách Provozovatele.
 2. Po objednání služby vystaví Provozovatel Zákazníkovi zálohovou fakturu na první předplatné období. Teprve po uhrazení této zálohové faktury zřídí Provozovatel Zákazníkovi objednanou službu.
 3. Provozovatel vystaví Zákazníkovi zálohovou fakturu (výzvu k platbě) na další období nejméně 10 dní před vypršením předplaceného období.

Změny varianty služby

 1. Zákazník může prostřednictvím formuláře na stránkách Provozovatele zažádat o přechod na jinou variantu této služby, rozšíření datového prostoru či zřízení nebo zrušení jiné příplatkové služby. V této žádosti se musí Zákazník prokázat svými přihlašovacími údaji k zákaznickému účtu DIGIMADI. Zákazník v žádosti uvede, ke kterému dni žádá provést změnu.
 2. Jestliže se jedná o přechod na vyšší variantu služby či zřízení příplatkové služby, vystaví Provozovatel Zákazníkovi fakturu na rozdíl částky, kterou se uhradí rozšíření služby do konce aktuálního předplatného období. V následné zálohové faktuře bude zahrnuta rozšířená služba na celé další předplatné období.
 3. Jestliže se jedná o přechod na nižší variantu služby či o zrušení příplatkové služby, Provozovatel Zákazníkovi nevrací rozdíl z částky zaplacené za aktuální předplatné období. Cena za službu bude snížena až na zálohové faktuře na další předplatné období.
 4. Při ukončení provozování služby se Zákazníkovi částka za nevyužitou část předplaceného období nevrací.

Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky, odpovědnost

 1. Provozovatel garantuje dostupnost a funkčnost svých služeb. Jestliže je služba nedostupná z důvodu poruchy více než 60 minut v kalendářním měsíci, náleží Zákazníkovi kompenzace ve formě slevy 1% za každou další započatou hodinu nedostupnosti, nejvýše však částka odpovídající měsíčnímu (v případě měsíčního předplatného) nebo ročnímu (v případě ročního předplatného) poplatku za provoz služby. Tato sleva je poskytnuta v prvním měsíci následujícího předplatného období, které ještě nebylo Zákazníkem uhrazeno, popř. poskytnutím odpovídajícího počtu dní zdarma. Do doby nedostupnosti, za kterou náleží Zákazníkovi kompenzace dle druhé věty tohoto odstavce, se nezapočítává doba nedostupnosti systému během plánovaných odstávek.
 2. Data aplikací Provozovatel zálohuje, avšak tato záloha není součástí poskytnutí služby Zákazníkovi. Zákazník je povinnen si dělat pravidelné zálohy dat svých aplikací.
 3. Pokud bude chtít Zákazník data z aplikací obnovit, může Provozovatel tento úkon zpoplatnit a to dle svého sazebníku prací. Obnova dat je možná pouze pokud by Provozovatel tyto zálohovaná data ještě vlastnil.
 4. Automatické zálohování dat je zpoplatněno dle sazebníku Provozovatele. Jeho objednání je nutné provést prostřednictvím Zákaznického účtu.
 5. V případě varianty tarifního účtu "Neomezeně" je Zákazník vázán výkonem a kapacitami virtuálního serveru, který mu byl pro provoz zřízen. Zákazník má možnost zažádat Provozovatele o navýšení výkonu a kapacity virtuálního serveru. Ceny navýšení jsou řešeny individuálně. Data virtuálních serverů nejsou zálohována (lze na vyžádání přiobjednat).

Doba trvání dohody a její zánik

 1. Smlouva o poskytování placených služeb se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou, jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.
Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.